Change Country
Welcome to Lyxor ETF Netherlands
Please read the important information below before continuing to our website

NEDERLAND

 

DISCLAIMERS OP DE WEBSITE

 

De namen Lyxor en Lyxor ETF worden door Société Générale gebruikt ter bevordering van de verkoop van de producten van Lyxor Asset Management.

Deze website wordt uitgegeven door Société Générale. Société Générale is een door de Autorité de Contrôle Prudentiel (de Franse prudentiële toezichthouder) erkende Franse kredietinstelling (bank). Société Générale is onderworpen aan beperkt toezicht door De Nederlandsche Bank. Nadere bijzonderheden over de omvang van het toezicht van De Nederlandsche Bank doen wij u op verzoek toekomen.

 

 

Société Générale voert twee websites, één voor niet-professionele beleggers en één voor professionele beleggers. De informatie, die op deze websites wordt verschaft, is afhankelijk van de status van de belegger tot wie de website zich richt.

 

 

Een niet-professionele belegger is een cliënt die geen professionele belegger is. Normaal gesproken zijn dit consumenten.

 

 

Een professionele belegger is:

 

a. bank;

 

b. beheerder van een beleggingsinstelling;

 

c. beheerder van een pensioenfonds of van een daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap;

 

d. beleggingsinstelling;

 

e. beleggingsonderneming;

 

f. nationaal of regionaal overheidslichaam of overheidslichaam dat de overheidsschuld beheert;

 

g. centrale bank;

 

h. financiële instelling;

 

i. internationale of supranationale publiekrechtelijke organisatie of daarmee vergelijkbare internationale organisatie;

 

j. marketmaker;

 

k. onderneming wiens belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, het verrichten van securitisaties of andere financiële transacties;

 

l. pensioenfonds of daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap;

 

m. persoon of vennootschap die voor eigen rekening handelt in grondstoffen en grondstoffenderivaten;

 

n. plaatselijke onderneming;

 

o. rechtspersoon of vennootschap die aan twee van de volgende omvangvereisten voldoet:

 

1°. een balanstotaal van ten minste€ 20 000 000;

 

2°. een netto-omzet van ten minste€ 40 000 000;

 

3°. een eigen vermogen van ten minste € 2 000 000;

 

p. verzekeraar.

 

 

Marketingbeperkingen en consequenties

 

De op de website vermelde Lyxor ETF's zijn onderlinge open ended beleggingsfondsen voor onbepaalde duur opgericht naar het recht van Frankrijk of Luxemburg en goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (de Franse Autoriteit Financiële Markten) of de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de Luxemburgse Autoriteit Financiële Markten). De fondsen voldoen aan de ICBE-criteria en behoeven geen toestemming van de AFM aangezien zij in Nederland zijn toegelaten overeenkomstig artikel 2:66 en 2:72 van de Wet op het financieel toezicht en derhalve onder de aandacht van Nederlandse particuliere investeerders mogen worden gebracht. In het algemeen en met betrekking tot de in Nederland toegestane fondsen geldt dat de meeste, zo niet alle, door het Nederlandse toezichtsysteem opgelegde beschermingsmaatregelen niet van toepassing zijn op deze fondsen. Beleggers dienen zich met name bewust te zijn dat beleggingen in dit product niet onder de bepalingen van (i) het Depositogarantiestelsel, (ii) het Beleggerscompensatiestelsel, en (iii) soortgelijke stelsels in Nederland vallen.

 

Deze website is uitsluitend bedoeld voor personen die geen "US persons" zijn zoals bedoeld in Regulation S van de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd, en die zich niet fysiek in de VS bevinden. Deze website bevat geen aanbod of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten of in welk ander rechtsgebied dan ook waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet is toegestaan of aan personen aan wie het doen van een dergelijk aanbod of uitnodiging bij wet is verboden. Potentiële gebruikers van deze website wordt verzocht kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen.

 

Synthetische nabootsing van de index

 

Alle Lyxor ETF's maken gebruik van dezelfde methode van synthetische nabootsing van de index. Deze methode bestaat uit het afsluiten van een derivatentransactie (een 'Performance Swap', zoals hierna gedefinieerd) met een Tegenpartij die volledige en effectieve blootstelling aan zijn benchmarkindex verleent. Lyxor heeft deze methode overgenomen om het actieve risico zo laag mogelijk te houden en de transactiekosten te optimaliseren en de operationele risico's te verminderen.

 

Een Performance Swap is een buiten de beurs om gemaakte afspraak ('OTC') tussen twee partijen: Lyxor ETF en zijn Tegenpartij. Vanuit het oogpunt van de risico's geldt dat elke Performance Swap op gelijk voet staat met andere gewone ongedekte verplichtingen van de Tegenpartij, zoals gemeenschappelijke obligaties (m.a.w. hetzelfde recht op betaling). Bij een Performance Swap legt de Tegenpartij van het Lyxor ETF zich vast om het Lyxor ETF een variabel rendement te betalen op basis van een vooraf vastgestelde benchmarkindex, in plaats van een vaste stroom van inkomsten (zoals bij obligaties). Tegelijkertijd ontvangt de Tegenpartij van het Lyxor ETF de resultaten en eventuele opbrengsten (exclusief de waarde van de Performance Swap) die met de vermogensbestanddelen uit het door Lyxor ETF gehouden Mandje zijn behaald. Informatie die wordt verstrekt over individuele ETF's omvat gegevens over het Mandje met betrekking tot het ETF en de procentuele waarde van het Mandje vertegenwoordigd door elk vermogensbestanddeel.  Deze informatie is relevant voor de slotkoersen op de betreffende datum. 

 

Beleggingsrisico's

 

De op deze website beschreven producten zijn niet voor iedereen geschikt. Het kapitaal van de belegger loopt gevaar. Beleggers zouden niet in dit product moeten handelen, tenzij zij de aard en omvang van hun risicopositie onderkennen. De waarde van het product kan zowel stijgen als dalen en kan onderhevig zijn aan volatiliteit als gevolg van factoren zoals prijswijzigingen in de onderliggende financiële instrumenten en rentetarieven. Indien een fonds in een andere valuta dan die van de index wordt genoteerd, bestaat er een valutarisico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

 

Beleggers mogen niet uitsluitend afgaan op de door ons verstrekte informatie, maar dienen alvorens zij besluiten in dit product te beleggen zelf een analyse te maken van de risico's die zij op financieel, juridisch en fiscaal gebied lopen. Wij adviseren beleggers advies in te winnen bij hun eigen professionele adviseurs.

 

Specifieke Risico's

 

Tegenpartijrisico:

 

Beleggers worden via de Lyxor ETF's blootgesteld aan tegenpartijrisico's als gevolg van een OTC-Swap met Société Générale. Volgens de ICBE-richtlijn mag de blootstelling aan de tegenpartij van de swap, Société Générale, niet meer dan 10% van het totale fondsvermogen bedragen. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het volledige prospectus te raadplegen alvorens in het fonds te beleggen.

 

Op 7 juli 2012 was de rating van S&P Ltd inzake het Long-term credit van Société Générale A+ en de Long Term debt rating van Moody’s Investors Service A2. S+P Ltd geeft ondernemingen een rating variërend van AAA (Zeer Veilig/Beste) tot D (Zeer Risicovol/Slechtste) en Moody’s Investors Services geeft ratings variërend van Aaa (Meeste kwaliteit) tot C (Laagste waardering).

 

Liquiditeitsrisico:

 

Société Générale is niet de enige market maker voor de Lyxor ETF's. Société Générale en andere market makers die de Lyxor ETF's op de beurs ondersteunen, dienen te voldoen aan de regels en richtlijnen van de beurzen waar het ETF is toegelaten tot de notering. Een terugval in de onderliggende markt die wordt vertegenwoordigd door de door het ETF nagebootste index, een deconfiture van de beurs, Société Générale of andere market-maker systemen, of een zeer ongewone handelssituatie of –gebeurtenis, kunnen leiden tot een beperkte binnenbeursliquiditeit.

 

De Lyxor ETFs mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht.

 

Onder het kopje Over Lyxor ETFs op deze website kunt u aanvullende informatie omtrent de risicofactoren vinden.

 

Het prospectus van het fonds en de essentiële beleggersinformatie (KIID) kunt u vinden op www.lyxoretf.nl. Informatie over in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van het product kan zowel stijgen en dalen en kan onderhevig zijn aan de volatiliteit als gevolg van  factoren zoals prijsstijgingen in de onderliggende financiële instrumenten en rentetarieven. Alvorens een beleggingsbesluit te nemen, dienen potentiële beleggers het prospectus van het betreffende fonds te raadplegen.

 

Hoewel de informatie op deze website afkomstig is van betrouwbare geachte bronnen, verstrekt Société Générale geen garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van informatie  verstrekt door derden. Het kopiëren, openbaar maken of verspreiden van dit materiaal is verboden. 

Deze website wordt onderhouden door Société Générale (Tours Société Générale, 17 cours Valmy 92987 Paris La Défense).

 

 

 

ALVORENS DE KNOP "VERZENDEN" AAN TE KLIKKEN EN TE BEVESTIGEN DAT U EEN PROFESSIONELE / NIET-PROFESSIONELE BELEGGER BENT, DIENT U BOVENSTAANDE BESCHRIJVING VAN HET BELEGGERSPROFIEL TE HEBBEN GERAADPLEEGD EN BEKEND TE ZIJN MET DE OVERIGE INFORMATIE IN DEZE DISCLAIMER.

By continuing to browse the site, you are agree on the use of cookies to track the number of visits.To know more about cookies policy:click here

Page not found

Sorry, we can't find the page that you're looking for.

Check out the menu bar above, or click here to return to the home page.